fbpx

Klauzula informacyjna dla Klienta – konsumenta

Data przeglądu: 14.05.2021r.

Zgodnie z art. 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, niniejszym
informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

1. Współadministratorzy

Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

Michał Wijata, Numer NIP 6412376195, Numer REGON 241821262, Firma przedsiębiorcy MICHAŁ WIJATA
oraz Marcin Lanuszny, Numer NIP 6411596747, Numer REGON 240744878, Firma przedsiębiorcy MARCIN
LANUSZNY, którzy prowadzą przedsiębiorstwo w formie spółki cywilnej pod firmą EKO-SEPT Marcin
Lanuszny, Michał Wijata spółka cywilna, NIP: 6412537758 REGON: 365284546.

2. Uzgodnienia Współadministratorów

W drodze umowy o współadministrowanie Współadministratorzy określili odpowiednie zakresy swojej
odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności w odniesieniu
do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz ich obowiązków w odniesieniu
do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO. Zasadnicza treść umowy jest udostępniana
podmiotom, których dane dotyczą w siedzibie przedsiębiorstwa EKO-SEPT Marcin Lanuszny, Michał Wijata
spółka cywilna

3. Kontakt ze Współadministratorami

W sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się ze Współadministratorami za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@serwer2133633.home.pl lub listownie na adres siedziby przedsiębiorstwa
EKO-SEPT Marcin Lanuszny, Michał Wijata spółka cywilna, ul. Pasieczna 8, 41-711 Ruda Śląska z dopiskiem
„rodo”.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Współadministratorzy przetwarzają Państwa dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres, numer rachunku
bankowego, numer telefonu, adres e-mail.

5. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Współadministratorzy przetwarzają Państwa dane osobowe w związku ze świadczeniem usług.

Cel przetwarzania jest oparty na:

 1. przesłance polegającej na niezbędności danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
  dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
  umowy – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 2. obowiązku wynikającym z przepisów prawa (zawarcie umowy i rozliczenia z konsumentem) – art. 6
  ust. 1 lit. c) RODO oraz;
 3. prawnie uzasadnionym interesie Współadministratorów polegającym na marketingu usług własnych
  oraz zabezpieczeniu roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6. Kategorie odbiorców

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty wykonujące usługi wsparcia
na rzecz Współadministratorów, np. w zakresie księgowości, obsługi prawnej.

7. Transfer danych osobowych

Współadministratorzy nie planują przekazywać Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Okres przechowywania danych

Współadministratorzy będą przechowywać Państwa dane osobowe przez czas konieczny do realizacji celów.

9. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia, prawo
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane
niezgodnie z wymogami prawnymi.

10. Prawo sprzeciwu

W każdym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw z przyczyn związanych ze szczególną sytuacja osobistą.
Współadministratorom nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażą one istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych
osobowych, w tym profilowaniu, wywołującej wobec Państwa skutki prawne.

12. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usługi.

13. Zmiana celu przetwarzania

Współadministratorzy nie planują przetwarzać Państwa dane osobowe w celach innych niż cele, w związku z
którymi zostały one zebrane.

 

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów

Data przeglądu: 14.05.2021r.

Zgodnie z art. 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, niniejszym
informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

1. Współadministratorzy

Współadministratorami Państwa danych osobowych są:

Michał Wijata, Numer NIP 6412376195, Numer REGON 241821262, Firma przedsiębiorcy MICHAŁ WIJATA
oraz Marcin Lanuszny, Numer NIP 6411596747, Numer REGON 240744878, Firma przedsiębiorcy MARCIN
LANUSZNY, którzy prowadzą przedsiębiorstwo w formie spółki cywilnej pod firmą EKO-SEPT Marcin
Lanuszny, Michał Wijata spółka cywilna, NIP: 6412537758 REGON: 365284546.

2. Uzgodnienia Współadministratorów

W drodze umowy o współadministrowanie Współadministratorzy określili odpowiednie zakresy swojej
odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności w odniesieniu
do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz ich obowiązków w odniesieniu
do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO. Zasadnicza treść umowy jest udostępniana
podmiotom, których dane dotyczą w siedzibie przedsiębiorstwa EKO-SEPT Marcin Lanuszny, Michał Wijata
spółka cywilna.

3. Kontakt ze Współadministratorami

W sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się ze Współadministratorami za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@serwer2133633.home.pl lub listownie na adres siedziby przedsiębiorstwa
EKO-SEPT Marcin Lanuszny, Michał Wijata spółka cywilna, ul. Pasieczna 8, 41-711 Ruda Śląska z dopiskiem
„rodo”.

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Współadministratorzy przetwarzają Państwa dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko
pracy/funkcja, numer telefonu, adres e-mail), które są pozyskane bezpośrednio od Państwa lub pośrednio – ze źródeł
ogólnie dostępnych (np. strona internetowa Kontrahenta).

5. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Współadministratorzy przetwarzają Państwa dane osobowe w związku z działaniami związanymi z nawiązaniem
relacji handlowej, ustaleniem warunków zawarcia umowy handlowej oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej
wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach
wykonywania umowy.

Cele przetwarzania są oparte na:

 1. obowiązku wynikającym z przepisów prawa (reprezentacja podmiotu, prawo podatkowe) – art. 6 ust.
  1 lit. c) RODO oraz;
 2. prawnie uzasadnionym interesie Współadministratorów polegającym na marketingu usług własnych
  oraz zabezpieczeniu roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6. Kategorie odbiorców

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty wykonujące usługi wsparcia
na rzecz Współadministratorów, np. w zakresie księgowości, obsługi prawnej.

7. Transfer danych osobowych

Współadministratorzy nie planują przekazywać Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Okres przechowywania danych

Współadministratorzy nie planują przekazywać Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia, prawo
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane
niezgodnie z wymogami prawnymi.

10. Prawo sprzeciwu

W każdym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw z przyczyn związanych ze szczególną sytuacja osobistą.
Współadministratorom nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażą one istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych
osobowych, w tym profilowaniu, wywołującej wobec Państwa skutki prawne.

12. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych reprezentantów osób prawnych, osób prowadzących działalność gospodarczych jest
niezbędne do utrzymania relacji handlowych. Podanie danych osobowych pracowników Kontrahentów wynika z
ich zakresu uprawnień na stanowiskach pracy. Niepodanie danych osobowych może utrudnić kontakt między
stronami relacji handlowej.

13. Zmiana celu przetwarzania

Współadministratorzy nie planują przetwarzać Państwa dane osobowe w celach innych niż cele, w związku z
którymi zostały one zebrane.

 

PLIKI COOKIES

Witryna www.ekosept.activ2.iq.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, dzięki czemu możemy później usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.
Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard korzystania z naszego serwisu. Zebrane dane wykorzystywane są jedynie wewnątrz firmy EKO-SEPT Sp z o.o. w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 1. „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.